Downbeat Big Band

Virginia Henderson (30 Listopada 1897-19 Marca 1996) ?y?a w stanach Zjednoczonych. Uko?czy?a wojskow? szko?? piel?gniarstwa w waszyngtonie, pracowa?a pocz?tkowo jako M?sa ?rodowiskowa, Pó?niej jako wyk?adowca piel?gniarstwa, a OD 1950 jako Profesor Bada? Naukowych. Ju? w pracy magisterskiej zawar?a za?o?enia modelu adaptacyjnego Opieki piel?gniarskiej. G?ównymi poj?ciami modelu s?: System jako zbiór zale?nych OD siebie elementów, bodziec jako czynnik wywo?uj?cy reakcj? systemu, radzenie sobie, CZYLI kontrolowanie zmian ?rodowiska, mechanizmy obronne uruchamiane w oynat?c? zmian, adaptacja, Celem jest uzyskiwanie Stanu równowagi i integracja osoby, która Umo?liwia realizowanie celów. Dorothea Orem Dorothea Orem (1914-22 czerwca 2007) ?y?a w stanach Zjednoczonych. Ju? w wieku 16 lat zosta?a piel?gniark?, pocz?tkowo pracowa?a jako M?sa odcinkowa, Nast?pnie kierowa?a prac? piel?gniarek, by?a dyrektork? szko?y piel?gniarskiej, profesorem na Uniwersytecie. Opublikowa?a pod?og? prace w tym “concepts infirmiers de la pratique” (koncepcja Praktyki piel?gniarskiej), w ksi??ce tej opisa?a w?asn? koncepcj? piel?gnowania. Filozofia i teorie piel?gniarstwa, Pod redakcj? J. Górajek-Jó?wik, Czelej, Lublin 2007 Cz?owiek jest zró?nicowan? jedno?ci? ze sferami: fizyczn?, psychiczn?, spo?eczn? i sfer? kontaktów interpersonalnych. Piel?gniarstwo jest s?u?b?, ALE te? dyscyplin? praktyczn? popart? wiedz?. Najwa?niejszym poj?ciem teorii D.

Orem jest samoopieka, CZYLI realizowanie dzia?a? w spó?dzielniach do siebie samego faktach na celu i Dobrego samopoczucia, Zdrowia, ?ycia. Samoopieka jest oparta o wiedz?, mo?e by? realizowana przez osoby doros?e, ?wiadome je posiadaj?ce niezb?dn? wiedz?. Samoopieka à wyuczone dzia?ania i zachowania, Jest ukierunkowana na zaspakajanie potrzeb. Callista Roy Callista Roy (14 pa?dziernika 1939) urodzi?a si? w stanach Zjednoczonych, jej Matka by?a piel?gniark?. Callista wcze?nie zacz??a prac? w szpitalu Najpierw w magazynie, Pó?niej jako pomoc piel?gniarska. W 1963 Roku uko?czy?a Studia piel?gniarskie na poziomie Licencjat, Pó?niej magisterskim. Po studiach rozpocz??a prac? jako wyk?adowca piel?gniarstwa. Obecnie pracuje prowadz?c Badania kliniczne ce piel?gniarstwa, wyk?ada piel?gniarstwo w San Francisco i bostonie. Deficyt samoopieki mo?e by? cz??ciowy lub ca?kowity, pojawia si? w sytuacjach, Gdy Osoba nie jest w stanie zapewni? sama potrzeb. Système piel?gnowania “kompensacyjny” ca?o?ciowo, cz??ciowo wspieraj?cy lub wspieraj?co-ucz?cy Zale?y OD Stanu i mo?liwo?ci pacjenta, M?sa Dostarcza niezbla nej Opieki sama lub Wspó?pracuje z pacjentem (Je?li ta Wspó?praca jest mo?liwa ze strony pacjenta).